ශානිකා මදුමාලි.. නම කියූ සැනින් ඒ හඬ නේද මතක් වෙන්නෙ. ඒ වගේම තමයි රූපයත්. සමාජ මාධ්‍යයේ සැරිසරන අපිට ඇයගේ අපූරු සේයා රූ එකතුවක් දකින්න ලැබුණා.

ඇයත් හරියට සකුරා මලක් වගේ. බලන්නකො ඈ කොහෙද මේ ගිහින් තියෙන්නෙ කියලා..

By pwx28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *