අම්මා කැලිෆෝනියාවේ.. තාත්තා ලංකාවේ…

මේ කියන්න හදන්නෙ සෙල්වා ෆැමිලි එක ගැන කියලා කවුරුත් දැන් දන්නවා.

පුංචි බබාලා ගොඩක් ඉන්න සෙල්වා ෆැමිලි එක සමාජ මාධ්‍ය තුළ අතිශය ජනප්‍රියයි.

මේ එයාලගේ අලුත්ම ඡායාරූප පෙළක්…

By pwx28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *